Nasze usługi świadczymy w zakresie

Ogólne warunki handlowe

1. Niniejsze zlecenie transportowe jest wiążące również bez potwierdzenia zwrotnego. Zlecenia Unterer realizowane będą wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki. W związku z tym warunki te obowiązują również dla wszystkich przyszłych kontaktów handlowych, nawet jeśli nie zostanie to wyraźnie powtórzone. Niniejszym wyraża się sprzeciw w stosunku do potwierdzeń zwrotnych zleceniobiorcy ze wskazaniem na jego warunki handlowe. Różnice w stosunku do tych warunków handlowych są skuteczne, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez Unterer. Niniejsze warunki handlowe pozostają w mocy również wtedy, gdy ich pojedyncze fragmenty z jakiegoś powodu byłyby bezskuteczne.

2. Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie komunikacyjne ubezpieczenie OC na minimalną kwotę 25.000 EUR (dla transportów kabotażowych w Niemczech 600.000 EUR) na każdą szkodę (wraz z art. 29 CMR), z zastrzeżeniem pojedynczych wyjątków (patrz zamówienie transportowe na stronie 1). Zamawiający zobowiązany jest przedstawić dowód tego ubezpieczenia (np. polisę lub potwierdzenie zmówienia w języku niemieckim lub angielskim). Jeżeli potwierdzenie to nie zostanie przekazane według powyższych danych najpóźniej 1 godzinę przed planowanym terminem załadunku, Unterer, niezależnie od wystąpienia szkody będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wystarczającej wysokości i do potrącenia z  opłaty za fracht 3% jej wysokości. Możliwość podniesienia roszczeń w stosunku do szkód wykraczających poza ten zakres pozostaje niewzruszona.    

3. Unterer zakłada, że wykonawca ma właściwe zezwolenia transportowe i że będzie je przewozić również w samochodzie (licencja EU, CEMT itp.). Ponadto kierowcy zatrudnieni przez wykonawcę dysponują wszystkimi wymaganymi zezwoleniami (prawo jazdy, świadectwo ADR dla wysyłki towarów niebezpiecznych, zezwolenie na pobyt i na pracę).

4. Zastosowanie podwykonawców wymaga wyraźnej zgody Unterer na piśmie. W przypadku naruszeń powyższego nakazu, w razie wystąpienia szkody wykonawca odpowiada jak za własną winę i dodatkowo obciążany jest karą umowną w wysokości 10.000 EUR.

5. Zapytania o fracht oraz zlecenia Unterer nie mogą być wystawiane na giełdach przewozowych - zarówno bezpośrednio, jak i w formie neutralnej. W przypadku naruszenia powyższego zakazu naliczymy wykonawcy opłatę w wysokości 5.000 EUR plus VAT.

6. Bezwzględny zakaz doładunku i przeładunku uznawany jest za ustalony przez strony na stałe. Naruszenie uważa się za całkowitą stratę.

7. Celem uniknięcia szkód i kradzieży wykonawca zobowiązuje się zatrzymywać wyłącznie na strzeżonych parkingach. Samochód ciężarowy należy odpowiednio zabezpieczyć przed kradzieżą. Przekazanie frachtu może nastąpić wyłącznie do wskazanego odbiorcy - każda zmiana wymaga wcześniejszego potwierdzenia na piśmie ze strony Unterer.

8. Wskazane powyżej terminy (czas załadunku / rozładunku) są wiążącymi terminami stałymi i trzeba ich przestrzegać. W przypadku przekroczenia wyznaczonych terminów z winy zleceniobiorcy, jest on zobowiązany do uiszczenia na rzecz Unterer kary umownej w wysokości odpowiadającej powstałym i udokumentowanym szkodom. Kara umowna jest karą natychmiast wymagalną. Zastrzegamy sobie również prawo do zatrzymania i ew. zaliczenia na poczet kary opłat frachtowych. Powyższe nie unieważnia pozostałych roszczeń do odszkodowań za powstałe szkody.

9. Odbiór zgodny z liczbą sztuk i przejęcie oraz wydanie dostaw przez kierowcę uznaje się za warunki ustalone. Jeżeli przy odbiorze dojdzie do nieścisłości, należy niezwłocznie poinformować Unterer.

10. Bezpieczny załadunek pojazdu, w szczególności przestrzeganie dozwolonych obciążeń dla osi, a także zabezpieczenie towarów pasami lub listwami blokującymi, należy do obowiązków wykonawcy lub kierowcy. Koszty lub opóźnienia związane z nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń ponosi wykonawca.   

11. Przy opóźnieniach lub przeszkodach w transporcie jakiegokolwiek rodzaju należy niezwłocznie poinformować Unterer. W razie nieprzestrzegania wskazanych terminów oraz niepodstawienia pojazdu Unterer zorganizuje świadczenie zastępcze. Dodatkowe koszty obciążają wykonawcę.

12. Zobowiązania w przypadku szkód: Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić niezwłocznie Unterer każdą szkodę lub podniesione wobec niego roszczenia odszkodowawcze z pisemnym powiadomieniem ubezpieczyciela. Przy każdej szkodzie, która prawdopodobnie przekroczy sumę 3.000 EUR, albo gdy sumę trudno rzetelnie oszacować należy niezwłocznie zlecić wycenę szkody likwidatorowi, wyznaczanemu ewentualnie w porozumieniu z ubezpieczycielem, Zalecenia likwidatorowi są wiążące i należy je wypełniać. Jezeli retencja likwidatora wyniknie ze strony zleceniodawcy, zleceniobiorca przejmuje powstale koszty. Każdy wypadek komunikacyjny i każdą kradzież należy niezwłocznie zgłosić właściwej jednostce policji. Wykonawca zobowiązany jest zmierzać do ograniczenia zasięgu szkody, pozyskać instrukcje od zamawiającego i przestrzegać ich w nieograniczony sposób. W przypadku szkody zastrzegamy sobie do wyjasnienia sprawy biznesowej, wstrzymanie platnosci za fracht w wysokosci sumy powstalej szkody i ewentualnie rozliczamy ja na niekorzysc.

13. Wymiana palet:
Europalety lub palety E-PAL należy wymieniać natychmiast. W razie braku wymiany gwarantujemy ograniczenie czasowe na zwrot wynoszace 14 dni. Jezeli po uplywie tego terminu nie otrzymamy potwierdzenia zwrotu palet z panstwa strony, zamawiający natychmiast zafakturuje palety po cenie 13,00 EUR plus VAT wraz z jednorazową opłatą manipulacyjną 15,00 EUR plus VAT. Zwrot po uplywie terminu (przedlozenie rachunku) nie bedzie juz mozliwy i nie zostanie zaakceptowany. Każdą transakcję wymiany palet, czyli również brak wymiany, należy wykazać odpowiednimi dokumentami. Potwierdzenia dla palet wystawione przez kierowcę są ważne wyłącznie z pieczątką i podpisem nadawcy lub odbiorcy towaru. Adnotację na liście przewozowym CMR również wymagają podpisu uczestników, w szczególności przy wymianie palet, sama uwaga nie wystarczy. Nasze rachunki na palety są natychmiast wymagalne. Zastrzegamy sobie również prawo do zatrzymania i ew. zaliczenia na poczet kary opłat frachtowych. Powyższe nie unieważnia pozostałych roszczeń do odszkodowań za powstałe szkody.

14. Rozporządzenie przestoju:
Postoje 24-godzinne w miejscu załadunku i rozładunku oraz na granicy i wewnętrznych spedycjach celnych co do zasady nie wymagają opłaty za postój. Postoje odpłatne należy zgłaszać natychmiast. Brak zgłoszenia powoduje utratę roszczenia do opłaty. Ekwiwalent za dni postojowe wypłacamy wyłącznie, jeżeli są one potwierdzone na CMR lub potwierdzeniu oczekiwania z oznaczeniem daty, godziny, pieczątką i podpisem. Soboty, niedziele i święta co do zasady nie podlegają opłatom za postój. Opłaty za postój wypłacane będą wyłącznie, gdy postój nastąpił z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę a kierowca dotrzymał wszelkich nałożonych na niego terminów. Opłata za każdy pełny okres postoju zostanie ustalona indywidualnie, jednakże w kwocie nie wyższej niż 30,00 EUR za godzinę lub 250,00 EUR za dobę (plus VAT).

15. Unterer wskazuje, że przyjmowane będą wyłącznie faktury, przy których oprócz potwierdzonego listu przewozowego CMR w orginale oraz ewentualnej dokumentacji wymiany palet, dołączone są wszystkie inne dokumenty przewozowe w orginale. W przypadku transportu chłodniczego należy również dodatkowo przekazać czytelny zapis temperatury (zob. Pkt 20 litera b). Jeśli nie można przedstawić protokołu temperatury, fakt ten wymaga potwierdzenia oraz potrzebny jest wydruku temeratury z magazynu. Na życzenie wykonawcy, po otrzymaniu dokumentacji przewozowej można przejść również na metodę rozliczeń bezgotówkowych.

16. Oczekujemy dostarczenia do naszego biura kompletu oryginalny dokumentów dostawy w przeciągu 10 dni od rozładunku. W przypadku niezachowania powyższego terminu, nastąpi natychmiastowe naliczenie ryczałtu na pokrycie poniesionych kosztów w wys. 50,00 EUR (plus VAT) który zostanie rozliczony z Państwa opłatą frachtową.

17. Termin płatności
Terminy płatności obowiązuja jak wymienione w zleceniu transportowym. 

18. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania regularnego cotygodniowego wypoczynku kierowcy poza kabiną ciężarówki według przepisów art. 8 oddziału 6 rozporządzenia (WE) 561/2006.

19. Dotrzymanie przepisów płacy minimalnej:
a) Wraz z zawarciem umowy potwierdzacie Państwo znajomość wszystkich rozporządzeń dotyczących dotrzymania i wynagrodzenia płac minimalnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
b) Państwo zapewniacie nam odpowiedzialność własną za dotrzymanie przepisów płacy minimalnej przez Państwa lub Państwa podwykonawców oraz osób wykonujących zobowiązania dłużnika (MiLoG plus Loi Macron).
c) Państwo zobowiązujecie się do zwolnienia nas z wszelkich roszczeń odszkodowawczych, które zebrane zostały przez osoby trzecie i urzędy za naruszenie obowiązujących przepisów płacy minimalenej. Również do zwonienia nas opartych na tym grzywnych, kar pieniężnych itd. 

20. Dodatkowe ustalenia dotyczące przewozów w chłodniach:a) Temperatury załadunku, rozładunku i transportu muszą być kontrolowane i nastawiane według zaleceń wysyłającego. Przy niejasnościach i różnicach danych temperaturowych należy natychmiast powiadomić Unterer. Agregat chłodzący musi pracować w trybie ciągłym. b) Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie transportu prowadzić rejestrację temperatury i wydruk temperatury przeslac automatycznie do Unterera po kazdym transporcie. W przypadku transportu GDP interwał rejestracji musi wynosić maksymalnie 15 minut, a nagranie musi rozpocząć się na godzinę przed załadunkiem. Wszystkie wydruki termografu muszą być przechowywane wg. stosownych regulacji prawnych (patrz m.in. zarządzenie (EG) Nr. 37/2005 z dn. 12.01.2005 dla głęboko zamrożonych produktów = min. 1 rok, wytyczne 2013/C343/01 z dn. 05.11.2013 dobrych praktyk dystrybucji produktów leczniczych stosowanych u ludzi = min. 5 lat) c) Kierowca ma obowiązek schłodzić wstępnie przestrzeń ładunkową pojazdu i przy załadunku zwrócić uwagę na to, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza chłodzącego i aby towar nie uszkodził przyrządów chłodniczych lub nie spowodował ich wyłączenia, a także, aby w szczególności osoby trzecie (personel załadunkowy nadawcy) prowadziły załadunek zgodnie z instrukcjami. d) Celem zabezpieczenia ładunku należy zapewnić odpowiednią ilość listew blokujących. e) Powierzchnia załadunkowa musi być czysta, sucha, wolna od obcych woni oraz generalnie przystosowana do transportu produktów spożywczych (nie tory do półtuszy wraz z hakami).f) Stosowany przez wykonawcę samochód ciężarowy musi być zgodny z aktualnymi przepisami ATP. Odpowiedni certyfikat oraz potwierdzenie kalibracji należy przedłożyć nam na żądanie.

21. Ochrona klientów: Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do spedytora do respektowania ochrony klientów. Wykonawca nie ma prawa przyjmowania transportów dla klientów spedycji, których poznał w ramach swojej działalności, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, ani przekazywania takich zleceń podmiotom trzecim. W przypadku naruszenia powyższego zakazu wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w wysokości 15.000 EUR.

22. Strony ustalają miejscową właściwość sądową na AT-6020 Innsbruck. Ta umowa podlega prawu Republiki Austriackiej.

23. Prywatność: Zleceniodawca potwierdza bezwarunkowe dotrzymanie ustawowach wytycznych RODO. Aktualna obowiazujaca wersja zasad ochrony danych osobowych zleceniodawcy jest wiazaca dla niniejszego zlecenia i widoczna na stronie internetowej zleceniodawcy (www.unterer.at)